Ticket #10 (assigned task)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Documentar tota la nova funcionalitat del nou Solver

Reported by: alex Owned by: alex
Priority: major Component: solver
Version: svn Keywords:
Cc:

Description

Documentar:

1. Idea principal de la nova funcionalitat. 2. Com funciona els nous Solver's. 3. La nova factoria que construeix sempre un plà de construcció. 4. El nou Analitzador Iteratiu (amb backtracking). 5. Com es pot modificar un decompositor per que utilitzi backtracking.

Change History

Changed 8 years ago by alex

  • owner set to alex
  • status changed from new to assigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.